หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
หลักเกณฑ์ การ ให้สิทธิยกเว้นภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย  
 

หลักเกณฑ์ การ ให้สิทธิยกเว้นภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย
1) บ้านที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้พักอาศัยเองจะได้รับสิทธิยกเว้นฐานภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม มูลค่าจริงแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยต้องเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและบ้าน
2) ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะได้รับสิทธิยกเว้นฐานภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตามมูลค่าจริงในส่วนที่มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
3) การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวจะพิจารณาจาก
** หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น การมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในกรรมสิทธิ์หรือเอกสารสิทธิบนที่ดินที่ทางราชการออกให้ที่บ้านนั้นตั้งอยู่
** หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างใบคำขอเลขที่บ้านเป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านจะพิจารณาจากเกณฑ์ส่วนควบของที่ดิน ซึ่งถือว่าสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นส่วนควบของที่ดิน
** หลักฐานการพักอาศัย ได้แก่ การมีชื่อเป็นผู้ใช้สิทธิอยู่ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว (ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย การทะเบียนราษฎร) ในวันที่ 1 มกราคม ของปีภาษีนั้น ทั้งนี้สำหรับบุคคลใดที่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี แต่ต้องย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวเพราะเหตุจำเป็นทางราชการ เช่น ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารจะยังได้รับสิทธิ ยกเว้นภาษีสำหรับที่ดินหรือบ้านหลังเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนการย้ายออกดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
ขอบคุณข้อมูลความรู้จาก สำนักเศรษฐกิจการคลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 14.57 น. โดย คุณมัณฑนา สมัครเขตการณ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน