หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้างหรือการเรียกเก็บภาษีสามารถดำเนินการตามขั้นตอน  
 

หากผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้างหรือการเรียกเก็บภาษีสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1 .ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นขอให้พิจารณาทบทวนการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีโดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ หากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษี
2. ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก่อนส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 60 วัน โดยอาจขยายเวลาออกไปอีกได้ไม่เกิน 30 วัน
3. หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยผู้เสียภาษีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดหรือวันที่ได้รับแจ้งวินิจฉัยอุทธรณ์
ขอบคุณข้อมูลความรู้จากกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 15.04 น. โดย คุณมัณฑนา สมัครเขตการณ์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน