หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
   
 

  การกำจัดขยะมูลฝอย
 
ประชาชนกำจัดเองโดยวิธีเผาทำลาย และฝังกลบ
 
ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบล หนองฉางจัดเก็บ 2 หมู่บ้าน คือ
    - หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
    - หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง
  การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 
ประชาชนกำจัดเอง โดยจ้างเหมารถดูดส้วมของเอกชน
 
 
 
 
 
 
  ตำบลหนองสรวงมีถนนทางหลวงที่ผ่านตำบลและภายในตำบล คือ  
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3438 สายอำเภอหนองฉาง – อำเภอลานสัก
  2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 333 สายอำเภอหนองฉาง – อำเภอบ้านไร่  
3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2009 สายอำเภอหนองฉาง – บ้านท่าชะอม อำเภอทัพทัน
  4. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและถนนคอนกรีตเชื่อม ระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 21 สาย  
5. ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย ( หมู่ 2 และหมู่ 3 )
  6. ถนนดินลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง จำนวน 14 สาย  
7. ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จำนวน 4 สาย
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำคลองจำนวน 2 สาย คือ คลองทับเสลาล่าง และคลองลำห้วยขวี

ลำเหมืองไส้ไก่ จำนวน 16 สาย

คลองชลประทานผ่าน จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 จาก ต.ทุ่งโพผ่าน หมู่1, หมู่2, หมู่3 ถึง ต. หนองยาง และสายที่ 2 จาก ต.ทุ่งโพ ถึง หมู่4 บ้านหนองหญ้าปล้อง)

สระน้ำสาธารณะ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 4 แห่ง
  - หมู่ที่ 5 จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย คสล. จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 3 แห่ง
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น(สระเอื้ออาทร) จำนวน 50 แห่ง ดังนี้
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 15 แห่ง
  - หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 22 แห่ง
  - หมู่ที่ 5 จำนวน 11 แห่ง

บ่อบาดาล / บ่อโยก (เอกชน) จำนวน 111 แห่ง

ทำนบกั้นน้ำ (หมู่ที่ 3 ) จำนวน 1 แห่ง