หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ตำบลหนองสรวง มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา จำนวน 2 แห่ง คือ
 
                  วัด สถานที่ตั้ง                เจ้าอาวาส      พระสงฆ์ / สามเณร ( รูป )
  วัดหนองขุนชาติ
 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
 
พระอุทัยธรรมนุวัตร ( มนัส )
( รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี )
23 / 48
 
 
  วัดบ่อทับใต้ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ พระครูศรีรัตนาภิรัตน์ 11/7  
           
 
 

ตำบลหนองสรวงมี โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
 
ชื่อสถานการศึกษา สถานที่ตั้ง จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน)
           
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
(อุทิศพิทยาคาร)
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ
 
1,803
 
82
(ครูต่างชาติ 3 คน)
  โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ 34 6  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสรวง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ 131 4
  โรงเรียนพระปริยัติอุทานอุทิศธรรมวิทยา หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้
พระ 34 รูป /เณร 75 รูป 10  
  รวม   2,077 102  
 
 
 

ตำบลหนองสรวงมี โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งเอง จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
 
หมู่ที่ / ชื่อบ้าน ชื่อสถานีอนามัย / สถานที่ตั้ง จำนวนบุคลากร( คน ) จำนวน อสม.( คน )
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ - - 17  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง - - 17
  หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม - - 13  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง - - 15
  หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ สถานีอนามัยบ้านบ่อทับใต้ 3 10  
กองทุนหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่อบต.หนองสวรง ตั้งอยู่ที่ทำการอบต.หนองสรวง   17
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง จำนวนฉบับ / วัน คณะกรรมการผู้ดูแล/รับผิดชอบ
 
1 บ้านหนองหมอ ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายวชิระ ชมพู่
2.นายสำราญ ชัยวัน
3.นางเฉลียง รงค์ทอง
4.นายเสนาะ เหล่าแช่ม
5.นายวีระ ศรีสด
2 บ้านหนองสรวง ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายประดิษฐ จินตกสิกรรม
2.นายศักดิ์นรินทร มงคลไทย
3.นายสมจินต์ สุระมาตย์
3 บ้านเนิ่นเพิ่ม ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายสุภณสัคค ต้นทุน
2.นายชวน รัตนโสภา
3.นายสุเทพ ทิพวรรณ์
4.นายสมจิตต์ สุวาท
4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายเอนก วิศวชาติกุล
2.สมควร โพธิ์มี
3.น.ส.ฉันทนา กุสุโมทย์
4.นายเรียบ จินตกสิกรรม
5 บ้านบ่อทับใต้ ศาลากลางบ้าน 2
       
 
1.นายกำพล กองแม่
2.นายมนัส ขำเนินเพิ่ม
3.นายจำลอง อารคร
4.นางบุญสม โพธิ์ดี