หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


นายวีรพงษ์ วิชัยรัตน์
ปลัด อบต.หนองสรวง


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางอรอุมา โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจารุมล โตใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษฎา สุวรรณอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกิตติมา วาสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางกนกทิพย์ อรชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน