หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 


พันจ่าโทธนกร คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
โทร : 056-532484 ต่อ 9503


นางเรณู สุวรรณ์
รองปลัด อบต.
โทร : 056-532484
 
สำนักปลัด
 


นายนที โทนทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056-532484


นางอรอุมา โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจารุมล โตใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวรินทร์นภา กสิวิทย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษฎา สุวรรณอาจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวกิตติมา วาสนา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ส.อ.วีระ ชุมโกมนต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย