หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำ
เพื่อการเกษตร
 
บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเครือข่าย
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
 
     
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้
 
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบ่อบำบัดขยะรวม
 
ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรอย่างปลอดภัย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
 
     
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์