หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
  ซ่อมแซมระบบประปา
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพาน
 
ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
 
ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา
 
ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโทรคมนาคม (โทรศัพท์ )
 
 
  การเกษตรอินทรีย์
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดสารพิษ
 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ
 
 
 
  ส่งเสริมอาชีพ
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของชุมชน