หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
  ซ่อมแซมระบบประปา
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม สะพาน
 
ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า
 
ก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา
 
ขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบโทรคมนาคม (โทรศัพท์ )
 
 
  การเกษตรอินทรีย์
 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรปลอดสารพิษ
 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ
 
 
 
  ส่งเสริมอาชีพ
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของชุมชน