หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชนครอบครัวและสังคม
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
     
 
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
 
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น