หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 ...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
ส่งเสริม การอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
สืบค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาให้เป็นทุนทางสังคม
 
ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ด้านสิ่งเสพติด ความมั่งคงของชุมชน
 
เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
 
 
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรในสังกัด
 
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร การพัฒนา และการให้บริการการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย