หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชนครอบครัวและสังคม
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
     
 
พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
 
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น