หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
แฟกซ์ : 056-532-484
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 เม.ย. 2553
 
 
 
 
 
 
 
 
  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
ส่งเสริม การอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
สืบค้นหาปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาให้เป็นทุนทางสังคม
 
ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ด้านสิ่งเสพติด ความมั่งคงของชุมชน
 
เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
 
 
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรในสังกัด
 
การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร การพัฒนา และการให้บริการการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย