หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
การเกษตรของประชาชนในตำบล
"เกษตรพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และยังอนุรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในตำบล"
วัดหนองขุนชาติ
นวดแผนไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 6110
โทร : 056-532-484
โทรสาร : 056-510-838
นางสุทัตตา ทองคำดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

มีภาพจากกิจกรรมศพด.4มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 10 เม.ย. 2553 เวลา 12.39 น. [ IP : 118.172.199.31 ]  
 

ทำ cooking

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 10 เม.ย. 2553 เวลา 12.49 น. [ IP : 118.172.199.31 ]  
 

เกี่ยวกับฝ่ายดูแลศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก เสนอสื่อสนามเด้กเล็กกลางแจ้ง

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 26 เม.ย. 2553 เวลา 14.54 น. [ IP : 113.53.208.42 ]  
 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสรวงสอนหนังสือเก่งจังค่ะ ทำให้ลูกสาวได้รับความรู้

เขียนโดย   คุณ คุณแม่

วันที่ 1 มิ.ย. 2553 เวลา 14.18 น. [ IP : 118.172.198.78 ]  
 

คุณครูนุ้ยใจดีและเข้าใจเด็กๆทุกคนมากค่ะและเป็นกันเองกับผู้ปกครองทุกคน..........ลูกชายและคุณแม่รักคุณครูนุ้ยมากค่ะ

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 1 ก.ค. 2553 เวลา 18.19 น. [ IP : 222.123.172.237 ]  
 

ขอบคุณคุณครูนุ้ยที่สนใจเอาใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนโดย   คุณ คุณแม่ของลูก

วันที่ 6 ก.ค. 2553 เวลา 19.27 น. [ IP : 113.53.82.88 ]  
 
 

หนึ่งในแก๊งซ่า ห้องครูนุ้ย

เขียนโดย   คุณ AOD AUDIO

วันที่ 12 ม.ค. 2554 เวลา 11.22 น. [ IP : 203.113.19.230 ]  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
เรื่อง   รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
-----------------------------------
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑     เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  ไม่น้อยกว่า  ๖ เดือน
๑.๒    เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบตั้งแต่  ๒ ปี  ๗  เดือน  ถึง  ๓  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่   ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔                                    
                             (เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็ง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน)

๒.  จำนวนเด็กที่รับเข้าเรียน    ๕๐     คน
      ๒.๑   เด็กเล็กอายุตั้งแต่  ๒ ขวบ ๗ เดือน      จำนวน  ๒๐  คน
      ๒.๒  เด็กเล็กอายุตั้งแต่ ๓ ขวบ         จำนวน  ๓๐   คน

๓.  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาวันสมัคร
๓.๑   ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวงที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๓.๒   ตัวเด็ก
๓.๓   สำเนาทะเบียนบ้านของตัวเด็ก , บิดา , มารดา หรือผู้อุปการะ จำนวนอย่างละ ๒ ชุด
๓.๔   สำเนาสูติบัตร   จำนวน ๒ ชุด
๓.๕   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา , มารดาหรือผู้อุปการะ จำนวนอย่างละ ๒ ชุด
๓.๖   สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๒ ชุด
   ๓.๗ รูปถ่ายของเด็ก , บิดา , มารดาหรือผู้อุปการะ ขนาด ๑ นิ้ว    จำนวนอย่างละ ๖ รูป

๔.  วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์
     ๔.๑   ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
               ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่   ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๔ ในวันเวลาราชการ
       ๔.๒   กำหนดวันรับสมัคร  วันที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
               ณ    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง     ในวันเวลาราชการ
       ๔.๓   กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
วันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔   ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง

-๒-

๕ .  วันมอบตัว
       ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเรียน   ให้มอบตัวในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.
       ณ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง

๖.  อัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตลอดปีการศึกษา
       -

๗.  กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน
      ภาคเรียนที่  ๑   เปิดเรียน   ๓  พฤษภาคม   ๒๕๕๔
   ปิดเรียน  ๓๐   ตุลาคม        ๒๕๕๔                                                                                                                  
      ภาคเรียนที่  ๒   เปิดเรียน    ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
ปิดเรียน   ๓๑ มีนาคม        ๒๕๕๕
      กำหนดเวลาเรียน
-  เปิดเรียน           วันจันทร์ – วันศุกร์
-  เวลาเรียน           ๐๘.๓๐ น.
-  เวลาเลิกเรียน     ๑๕.๓๐ น.

๘.  อุปกรณ์การเรียน  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง  จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

๙.  เครื่องใช้สำหรับเด็ก
      ๙.๑   เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แก้วน้ำ  สบู่  หวี  แป้ง  ผู้ปกครองเป็นผู้จัดเตรียมมา            
  ให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก  
      ๙.๒  เครื่องใช้อื่นๆประกอบด้วย  ผ้าปูที่นอน  หมอน  ปลอกหมอน  ผ้าขนหนู  ผ้ากันเปื้อน  ถุงย่าม  
       ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จัดเตรียมมา
  
๑๐.  อาหารสำหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง  (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  ดังนี้
       -  เวลา ๑๐.๐๐ น. อาหารเสริม
       -  เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน
       -  เวลา ๑๔.๐๐ น.   อาหารเสริม

๑๑.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน
       ๑๑.๑   ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน  ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ออกให้
                  สำหรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวงทุกครั้ง  มิฉะนั้น                
                  จะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวงโดยเด็ดขาด


-๓-

       ๑๑.๒  การรับและส่งนักเรียน  ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กส่งต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ            
                  ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น. และให้รับกลับในเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยต้องไม่ช้ากว่า ๑๗.๐๐ น.
                  ทั้งนี้เพราะทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยไม่มี
                  ผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็นซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในแต่ละครั้ง
       ๑๑.๓  ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดๆ ก็ตาม  ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                
                   ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์
        ๑๑.๔ ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่มเครื่องใช้ที่อาจเกิดการสูญหายหรืออันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
               โดยเด็ดขาด  
        ๑๑.๕ ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฯ
                  โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
        ๑๑.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                 โดยตรงหรือติดต่อที่หมายเลข  ๐๕๖-๕๓๑-๒๐๖ (ถ้ามีการนัดล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น)


ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔


.........................................................
(นางสุทัตตา   ทองคำดี )
ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง


หมายเหตุ   สำหรับเด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองสรวง (หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ ) ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวง
รับเข้าเรียน ๑๐๐ % และหากเป็นเด็กนอกเขตพื้นที่ของตำบลหนองสรวงจะรับตามเงื่อนไขที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสรวงกำหนด

เขียนโดย   คุณ ส่วนการศึกษา

วันที่ 31 ม.ค. 2554 เวลา 15.23 น. [ IP : 203.113.19.230 ]  
 
 

ลดปุ๋ยเคมียี่ห้อดังๆได้จริงครึ่งต่อครึ่ง พิสูจน์ได้ทุกวัน:www.0879181778.blogspot.com
แตกกอ /หนักแน่ /จัดจ้าน / จัดหนัก  สี่สหายมาช่วยข้าวไทยสู่อเมริกา ช่วยชาวนาไทยถ่ายโฉนดคืน ปลดหนี้
ออมเงิน(หัวเชื้อจุลรินทรีย์)ปราบหนอน-เพลี้ย-เชื้อรา 6พลังทำลาย เพียงแค่ 300บาท ขนาด 500 กรัม
บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย...ฟรีผ่านขนส่งทางไปรษณีย์

เขียนโดย   คุณ 999

วันที่ 30 ส.ค. 2554 เวลา 16.03 น. [ IP : 180.180.148.4 ]  
 

http://www.deklexnongsoung.ob.tc/connect.html

เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ
และเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ ขอบคุณค่ะ ^_^

เขียนโดย   คุณ Nooyuy

วันที่ 29 ก.พ. 2555 เวลา 14.23 น. [ IP : 171.5.84.56 ]  
 

อยากให้ลูกอยู่ห้องครูนุ้ยทำไงดีค่ะ

เขียนโดย   คุณ คุณยาย

วันที่ 19 เม.ย. 2555 เวลา 13.29 น. [ IP : 125.25.202.235 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)